Poradnia neurologopedyczna

Poradnia neurologopedyczna Częstochowa

Poradnia neurologopedyczna Grammatical istnieje w Przychodni LEKARZ DOMOWY od stycznia 2015 roku. Poradnia świadczy kompleksowe usługi logopedyczne i neurologopedyczne obejmujące dia­gnozę i tera­pię dzieci, mło­dzieży oraz osób doro­słych.

Nasza spe­cja­li­stka prowadzi:

 • tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej,
 • tera­pię dys­lek­sji, dys­gra­fii, dysortografii, 
 • logo­pe­dia arty­styczna (zaję­cia z higieny i emi­sji głosu),
 • tera­pię wad wymowy (nie­pra­wi­dłowa arty­ku­la­cja głosek),
 • tera­pię zwią­zaną z opóź­nie­niem roz­woju mowy,
 • tera­pię mowy dzieci z autyzmem,
 • tera­pię mowy dzieci z ala­lią (nie­do­kształ­ce­niem mowy pocho­dze­nia korowego),
 • tera­pię mowy dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ścią intelektualną,
 • tera­pię mowy dzieci z niedosłuchem,
 • tera­pię mowy dzieci z mózgo­wym porażeniem,
 • tera­pię mowy osób jąka­ją­cych się,
 • tera­pię mowy osób z afazją,
 • tera­pię mowy osób z dyzartrią,
 • zaję­cia z higieny i emi­sji głosu,
 • współpraca z psychologiem

Poradnia pozbawiona jest barier architektonicznych i posiadaja wszelkie udogodnienia ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, pomieszczenia są klimatyzowane a pod budynkiem zaraz przy wejściu jest parking. Poradnia logopedyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt wspomagający diagnozę i terapię logopedyczną.

W poradni przyjmuje wieloletnia specjalistka logopedii i neurologopedii Pani Iwona Jarząbek

...

Terminy przyjęć specjalistów tej poradni

Specjalistasortuj malejąco Terminy przyjęć

Jarząbek Iwona

sobota:
9:00-15:00
Obrazek użytkownika Jarząbek Iwona